Diện tích: 38 - 42 - 45m2 (tỷ lệ 90%) | 50 - 66 -70m2 (tỷ lệ 10%)

Mặt bằng căn hộ điển hình